I vår kommun har kommunfullmäktige utformat särskilda mål som gäller för all verksamhet i kommunen. Målen finns inskrivna i kommunens Övergripande Strategier och Budget 2012. De är bindande för kommunens nämnder och resultatet av dem ska redovisas vid årets slut. Ett av dessa mål innebär att öka kommuninvånarnas möjlighet att påverka sin egen vardag. Det ska ske genom dialog med medborgarna inför politiska beslut.

Nyligen deltog jag för första gången i en medborgardialog. Ämnet var det vård- och omsorgsboende som ska byggas och som ska stå färdigt våren 2015.

Inbjudan till medborgardialogen hade gått ut till de kommunala handikapp- och pensionärsråden, till handikapp­organisationerna och, via annons i pressen, till den intresserade allmänheten. Ett 50-tal personer – de allra flesta något till åren komna – hade infunnit sig. De slog sig ner i mindre grupper vid dukade kaffebord. Vid varje bord fanns en politiker med uppdrag att lyssna in och anteckna de synpunkter som fördes fram vid bordet.

Frågan för medborgardialogen presenterades: Vad vill du ska finnas på ett vård- och omsorgsboende den dag du flyttar dit?

Synpunkterna och idéerna var många.  Taket nästan lyfte sig då diskussionens vågor stod som högst! Och bordens politiker antecknade så att deras pennor glödde.

Alldeles speciella den här kvällen var det 15-tal medlemmarna i Dövas förening – de har tidigare inte gjort sig hörda. Två teckenspråkstolkar arbetade för högtryck med att förmedla deras synpunkter på hur ett vård- och omsorgsboende bäst skulle fungera också för döva äldre.

När samtalen vid borden började mattas kallades politikerna fram till podiet med sina anteckningar. Här fick de berätta om de tankar och viljor som redovisats. Somliga förslag vittnade om nytänkande, andra handlade om självklarheter, återigen andra var sinsemellan motstridiga. Den i mitt tycke bästa synpunkten kom fram alldeles mot slutet: bättre att rita rätt från början än att rita som man alltid gjort… Och där kunde jag helt instämma: att göra rätt från början sparar mycket pengar.

Så var det dags för kommunalrådet att summera och avsluta. Han vill ha nya avstämningar i form av medborgardialoger så att det nya vård- och omsorgsboendet blir ett väldigt bra boende för äldre – utifrån de förutsättningar som kommer att finnas.

Och vilka var då synpunkterna som kom fram? Om det berättar jag i artikeln Att bygga nytt för äldre under rubriken Politik och samhälle här på Fjärde åldern.