Den svenska samhällsservicen får ett gott betyg – ja, åtminstone sjukvården, tandvården, och äldreomsorgen. Det kan väl vara glädjande för oss alla med eller utan behov av sjukvård och samhällets omsorg. Jag följer ganska nära  utvecklingen av min kommuns vård och omsorg till äldre och vet både hur mycket pengar den kostar (nästan 1,1 miljard kronor per år) och vilka ansträngningar som görs för utveckling och förbättring. Det goda “betyget”, som ju dock inte gäller specifikt för min kommun, känns säkert som en uppmuntran för dem som leder eller jobbar i äldreomsorgen.

Kvaliteten är hög i sjukvården – oberoende av driftsform. Skillnaden mellan hur man upplever offentlig och privat sjukv ård är liten men med någon övervikt för den offentligt bedrivna vården. När det  gäller tillgänglighet, personalens engagemang och resultat av besök i vården är det ingen skillnad alls. Tandvården får också goda betyg och anses vara i topp – då särskilt privattandläkare.

Också med äldreboenden är nöjdheten stor och då särskilt med de kommunala. Det som upplevs särskilt bra är personalens kompetens och engagemang. Också “betyget” för hemtjänsten har ökat, även här gäller det personalens engagemang. Dock anser många att det fortfarande saknas “det lilla extra” såsom utrymme för samtal mellan de äldre och personalen.

Den organisation som nyligen publicerat detta är Svenska Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst. Detta är ett institut som varje år mäter kundnöjdhet och kvalitetsutveckling både inom näringslivet och inom offentlig service. Resultatet sammanställs och offentliggörs branschvis. Det blir också underlag för den allmänna statistiken.