Inte borde det väl vara nödvändigt att lagstifta om att vård och omsorg om äldre ska genomföras med bibehållen värdighet för de äldre! Men sedan händelse efter händelse har inträffat och rapporterats så har regeringen utrett frågan och en nationell värdegrund har fastställts. Man har också sett det nödvändigt att lagstifta om detta. Och nu uppmuntrar Regeringen via Socialstyrelsen kommunerna att utarbeta lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Med värdighetsgarantierna ska kommunerna beskriva vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig av den tjänster som erbjuds inom äldreomsorgen.

Alla kommuner har fått pengar för att starta planeringen och sammanlagt har nästan 100 miljoner kronor satsats för att få fart på kommunerna.

Vad menas då med en nationell värdegrund? Socialstyrelsen beskriver den så här:

Nationell värdegrund
Regeringen förslag om en nationell värdegrund för äldreomsorgen trädde i kraft den 1 januari 2011 genom en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Värdegrunden gäller för både offentlig och enskilt bedriven verksamhet. Den omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser. Den ska vara vägledande i äldreomsorgens verksamheter och därmed för personalens bemötande och agerande.