För en tid sedan deltog jag i en forskarkonferens och jag deltog som medlem i Hörselskadades förening i Örebro. Dagen innehöll elva föreläsningar om hörselskador och hörselnedsättning. De som entusiastiskt delgav åhörarna sina forskningsrön var professorer och doktorander på området hörsel. En hel del av deras forskningsresultat förstod jag ingenting alls av som den lekman jag är. Andra vände sig mer till oss “vanliga” människor, som satt i publiken i vår egenskap av egen erfarenhet av hörselnedsättning.

De tekniska lösningarna var, förstås, föredömliga: konferenslokalen var utrustad med hörselslinga. Teckenspråkstolkar fanns på plats och alla föreläsningar skrivtolkades dessutom – och gick alltså att läsa ord för ord på stora skärmar bredvid podiet.

Den föreläsning som jag tog till mig alldeles extra hölls av Berth Danermark med titeln Hörselnedsättning och socialt erkännande. Berth Danermark är professor vid Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet. Han förhöll sig i sitt anförande till hörselnedsättning men innehållet kan på alla sätt överföras också till andra former av funktionsnedsättning. För mig, som vid sidan av min hörselnedsättning arbetar aktivt för ett samhälle som är tillgängligt för alla, blev föredraget en bekräftelse på hur viktigt det är att lyckas i detta.

Berth Danermark talade om betydelsen av respekt och värdighet, om att inte bli utestängd på grund av sin hörselnedsättning utan att accepteras som den person man är. Han kallade det “socialt erkännande” och betonade hur viktigt detta är för en persons självförtroende, självkänsla och självrespekt. Han räknade upp tre områden i livet där detta sociala erkännande är nödvändiga:

– I relation till familj, släkt och vänner – deras hänsynstagande ger självförtroende.

– Som fullvärdiga medborgare genom att samhället genom fungerande hörselslingor och andra åtgärder för tillgänglighet markerar allas rätt till delaktighet – det leder till självrespekt.

– Som fullvärdig medlem i sociala sammanhang, till exempel på jobbet och i föreningslivet – det leder till självaktning.

Motsatsen till socialt erkännande är exkluderande bemötande. På jobbet kan det innebära brist på tekniska hjälpmedel, att inte få fortbildning och inte ha samma karriärmöjligheter som andra. Berth Danermarks forskning visar effekter av exkluderande bemötande i arbetslivet att vara oengagerad, trött, spänd, otålig, ineffektiv, frustrerad.

Berth Danermarks föreläsning visar med all tydlighet behovet av den lagstiftning, som nu riksdagen tar initiativ till och som gäller att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.