För mig, med en hörselnedsättning som blir mer och mer påtaglig, behövs tekniska lösningar för att jag ska kunna fortsätta att leva ett aktivt liv. Teleslinga och allmänt god akustik är ett måste.

I Hörselskadades förening (HRF) jobbar jag och många andra oförtrutet på för att vår stad ska bli tillgänglig för oss hörselskadade och, förstås också, för personer med andra funktionsnedsättningar.

Inför höstens val ville vi veta hur kommunens politiker ser på frågor som är särskilt viktiga för oss. Så vi ställde tre frågor till de politiska partierna i Kommunfullmäktige. Så här skrev vi:

Kommer ditt parti att, under den kommande mandatperioden, verka för att…

… det ökande antalet personer i mycket hög ålder, oavsett om de bor i ett vård- och omsorgsboende eller kvar i den egna bostaden, får särskilt stöd för att undvika den sociala isolering som ofta blir en följd av hörselnedsättning?

… ljudmiljön i kommunens skollokaler, där ofta bullernivån försvårar inlärning, mäts och förbättras?

… fungerande teleslinga finns tillgänglig i kommunens publika lokaler?

Svarade på våra frågor gjorde Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Från Centerpartiet och Kristdemokraterna fick vi information om en värdegrund som politiskt antagits och som är en garanti för äldres livskvalitet. I värdegrunden ingår hjälp att hantera hörsel- och synhjälpmedel. Vänsterpartiet vill anställa mer personal inom äldreomsorgen och därmed medverka till att bryta den isolering som äldre med hörselnedsättning ofta drabbas av. Miljöpartiet berättade om sitt lokala program med aktiva insatser för personer med funktionsnedsättning.

Frågan om ljudmiljön i skollokaler förefaller engagera de fyra partierna. Alla har konkreta planer för en bättre ljudmiljö i skolan – så bra för elever och personal i skolan.

Den tredje frågan – den om fungerande teleslinga i publika lokaler – är också något som engagerar. En självklarhet tycker de fyra partierna. Centerpartiet uttrycker det så här: ”Vi kommer att jobba vidare med denna fråga och vi för också diskussioner om hur vi kan vässa vår politik för tillgänglighet ytterligare.” Vänsterpartiet skriver bland annat: ”Vi arbetar aktivt med att tillgängligheten ska garanteras för att alla ska kunna delta och nyttja sina demokratiska rättigheter.” Miljöpartiet anser att frågan om teleslinga borde vara igång för länge sedan. Och Kristdemokraterna ser teleslinga vid alla kommunala arrangemang som en självklar demokratisk rättighet så att alla kan delta på lika villkor.

Det var positiva besked som de fyra politiska partierna förmedlade till oss i HRF. Vi vill följa deras arbete för ett tillgängligt Örebro. Kanske blev också våra frågor, för de fyra som svarade men också för dem som inte tog sig tid, en påminnelse om oss som inte hör så bra och vår självklara önskan att ta del av samhällets utbud och också i övrigt leva ett socialt gott liv.